Próblema

PROGRAMERKLÆRING

- Folkene bag Próblema er en samling frivillige organisatorer med tilknytning til FUKK (Forenede Uafhængige Københavnske Kunstnere).

- Próblemas overordnede formål er at afholde oplæg og diskussioner, der inspirerer til tænkning og kunst, med udgangspunkt i oplægsholdernes og deltagernes idéer og i fællesskab tilvejebragte aporier.

- Oplæggene skal indeholde 1) en indkredsning af problemfeltet ud fra oplægsholders perspektiv, 2) en formulering af et specifikt problem samt 3) oplægsholders radikale blik på problemet.

- Diskussionerne skal ikke blot bestå af ensrettede spørgsmål til oplægsholderen, men skal derimod tilstræbe at være en fælles afsøgning af oplæggets problem.

- Oplæggene har ingen på forhånd fastlagt længde. Próblemas varighed vil hver enkelt gang blive bestemt af oplægsholderens engagement og diskussionens intensitet. Oplæggene er tiltænkt som det, de er: ’oplæg’. Oplæg til hvad? Inspireret tænkning og kritisk diskussion med sideblik til den kunstneriske praksis.

- Der vil blive opgivet et relativt kort og overskueligt pensum til hver gang, evt. suppleret med en liste over baggrundsmateriale (f.eks. bøger, film, musik og malerier).

- Oplæggene er åbne for alle interesserede.

- Próblema skal facilitere en dvælen ved – og altså ikke en affærdigelse af – de opståede aporier.

- Folkene bag Próblema vil lade de i løbet af en seminarrække tilvejebragte aporier informere formuleringen af den kommende seminarrækkes problemfelt.

- Próblema er ikke et universitært forum:

o Oplægsholderne og deltagerne skal ikke bekymre sig om ‘at gå over tid’ eller i øvrigt holde sig indenfor på forhånd udstukne rammer.

o Oplæggenes formål er ikke at lære om et pensum, men derimod at tænke med et pensum.

o Folkene bag Próblema nægter på forhånd at definere, hvad der skal læres, og forbeholder sig derfor retten til at insistere på, at alting skal læres. Kort sagt: vi skal ikke lære noget bestemt – udover alt.

o Folkene bag Próblema opfordrer til didaktiske eksperimenter frem for til konservativ, saglig og sober tekstudlægning.

Info om fremtidige arrangementer følger.

Optagelser fra første Próblema arrangement